HẢI PHÒNG CHUYỂN TRỌNG TÂM CHÍNH SÁCH DÂN SỐ TỪ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH SANG CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trong những năm qua, công tác dân số thành phố Hải Phòng đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự kết phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành đoàn thể từ thành phố đến cơ sở; sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ,... more →
Posted in: Dân số